VOORWAARDEN

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/ of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Totem Chocolate by Dos Hermanos bvba

Krombrugge 15  9820 Merelbeke
Operationeel adres: Kruisbeeldstraat 70 9220 Hamme
E-mailadres: totem.choc@gmail.com
Ondernemingsnummer: BE 0713 904 657

 

Artikel 3: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Totem chocolate en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Totem Chocolate en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden via de site aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Het aanbod
 1. Het productaanbod heeft een beperkte houdbaarheid, dit wordt nadrukkelijk op de verpakking vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Totem Chocolate is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Totem Chocolate gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Totem Chocolate niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Totem Chocolate kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5: De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Totem Chocolate bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Totem Chocolate treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Ook voor de elektronische betaling zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Totem Chocolate kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Totem Chocolate op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Totem Chocolate zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • de contactinformatie van de vestiging van Totem Chocolate waar de consument met klachten terecht kan;
  • een identificatie van het order waardoor de communicatie vlot kan verlopen;
  • een indicatie betreffende de levertermijn;
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6: Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Totem Chocolate kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zijn producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt gezien het een voedingsproduct betreft met bepaalde houdbaarheid.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is wettelijk mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 7: de prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Totem Chocolate dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Totem Chocolate niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8:  Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient besproken te worden met Totem Chocolate gezien de uitsluiting van het herroepings-recht.
 3. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Totem Chocolate en/of op de verpakking behandeld zijn;

 

Artikel 9: Levering en uitvoering
 1. Totem Chocolate zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Totem Chocolate zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Totem Chocolate bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De leveringsvoorwaarden die door Totem Chocolate aangegeven zijn, zijn uitsluitend indicatief. Een laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van welke aard ook noch tot annulatie van een bestelling. Alle kosten van in ontvangst name van de goederen zijn ten laste van de klant. Vanaf dit tijdstip gaat het volledige risico van de goederen over op de koper. Indien de ontvanger de levering weigert heeft Totem Chocolate het recht om de betaling niet terug te betalen. Vertraging van de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, in de plaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Totem Chocolate. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.
 9. In geval van overmacht kan Totem Chocolate hetzij de uitvoering van de overeenkomst schorsen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige schadevergoeding. Worden onder meer als overmacht beschouwd: staking, lock-out, slecht weer, defecten aan machines, brand alsmede elke tekortkoming van leveranciers of onderaannemers.

 

Artikel 10 : Betaling
 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan bij de online aankoop. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Totem Chocolate te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft Totem Chocolate behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 3. In geval van facturatie zijn de facturen betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. De koper mag in geen geval schuldvergelijking inroepen. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 50 EUR per factuur verschuldigd, onverminderd het recht van Totem Chocolate om vergoeding te eisen van de werkelijk geleden schade. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag geeft Totem Chocolate het recht elke levering op te schorten tot dat de volledige betaling ervan is voldaan. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag gerechtelijk akkoord, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant. Bij voortdurend in gebreke blijven van de klant betreffende zijn betalingsverplichtingen, om welke reden ook, behoudt Totem Chocolate zich het recht voor de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden via een eenvoudige aangetekende zending gericht aan de klant.

 

Artikel 11: Klachtenregeling
 1. Totem Chocolate beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Totem Chocolate, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Totem Chocolate binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Totem Chocolate. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Totem Chocolate, zullen we naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of het aangekocht bedrag terugbetalen.

 

Artikel 12: Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen Totem Chocolate en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.